تعداد آرای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای لزربن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
دوشنبه, 25 اردیبهشت 1396 ساعت 19:00

1: آقای محمد رضا محمدی فرزند رمضانعلی  تعداد 469 رائی نفر اول

2: خانم شهرزاد خداپرست فرزند شمسعلی  تعداد 203 رای نفر دوم

3:  آقای عبداله لزر گیلانی فرزند زمان تعداد 201 رای نفر سوم

4:: آقای شعبان لزر علیزاده فرزند اسکندر  تعداد 165 رای نفر چهارم علی البدل

5: آقای احمد رضا زعفری فرزند محمد رضا تعداد  110 رای

6: آقای فرید لزر زارع فرزند احمد   تعداد 71 رای

7: سبحانقلی رستم نژاد فرزند اسمعیل تعداد  40 رای

8: منوچهر  رضاخانی طالقانی فرزند عبداله تعداد 8  رای 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید