سکنه باستانی تنکابن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
دوشنبه, 03 فروردین 1394 ساعت 17:50

سکنه باستانی تنکابن

درمورد سکنه باستانی تنکابن آنها را منتسب به آمارها یا همان آمارد می‌دانند، دردوران بسیار کهن یعنی درزمانی که شاهنشاهان هخامنشی برایران فرمان می‌راندند، در کرانه جنوبی دریای خزر اقوام کادوسی وتپوری وآمارد می‌زیستند که پیوستگی نژادی آنهابانژادآریایی کاملاً مشخص نشده‌استمنبع. تپورها در مازندران وطبرستان وکادوسیهادرگیلان سکونت داشتند