تعویض تیر های چوبی برق داخل بازار فروردین 94 چاپ
نوشته شده توسط دهیاری لزربن   
یکشنبه, 16 فروردین 1394 ساعت 16:31

تعویض تیر های چوبی و سیم برق
 داخل بازار سنتی لزربن از 2 عدد به 6 عدد با نصب روشنایی از محل  اعتبارات دهیاری روستای
لزربن