• بازدید مسئولین استانی و شهرستانی از روستا
  • مجموعه: عمرانی
  • ولگسر خرداد 96
  • مجموعه: طبیعت