• جشن نیمه شعبان
  • مجموعه: طبیعت
  • بازدید مسئولین استانی و شهرستانی از روستا
  • مجموعه: عمرانی