• بازدید مسئولین استانی و شهرستانی از روستا
  • مجموعه: عمرانی
  • جشن نیمه شعبان
  • مجموعه: طبیعت