• بازدید مسئولین استانی و شهرستانی از روستا
  • مجموعه: عمرانی