• عمرانی
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: تعریض کوچه مولانا و ساخت پل
  • ولگسر خرداد 96
  • مجموعه: طبیعت