• عمرانی
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: تعریض کوچه مولانا و ساخت پل